Privacy Statement 

Deze Privacy Policy heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die door Omni Care Consult worden uitgevoerd. De verwerkingsverantwoordelijke is Omni Care Consult, met zetel te 2600 ANTWERPEN, Uitbreidingstraat 42-46 met ondernemingsnummer 0842.762.625.

1   Toepassingsgebied van de Privacyverklaring

Omni Care Consult hecht veel waarde aan privacy en zet zich daarom in om de (persoons-) gegevens van al haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens enkel en alleen op een eerlijke en wettige manier te verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze klanten, partners en websitebezoekers voor de persoonsgegevens die Omni Care Consult via deze website en de gerelateerde services verzamelt en verwerkt.

Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over hoe en voor welke doeleinden Omni Care Consult, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, en verduidelijkt welke rechten u als betrokkene kunt uitoefenen.

2   Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie waardoor een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. U kunt ons uw persoonsgegevens verstrekken in het kader van de volgende activiteiten, voor de overeenkomstige doeleinden en op basis van de vermelde redenen:

 • Contactformulier of correspondentie: door het contactformulier op de website in te vullen, stemt u ermee in dat Omni Care Consult uw naam, e-mailadres en uw vraag of bericht verwerkt. Als u rechtstreeks contact met ons opneemt (per e-mail, telefoon of brief), zullen wij uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie verwerken. We gebruiken deze informatie alleen om uw vraag of bericht voldoende af te handelen.

 • Sollicitatie: in het kader van een sollicitatie verwerkt Omni Care Consult de persoongegevens die u verstrekt zoals o.a. uw CV, motivatie, identificatie- en contactgegevens, ..

 • Voor de aflevering van onze producten en diensten: wanneer u bepaalde producten of diensten van Omni Care Consult koopt of afneemt, verzamelen wij uw contactgegevens en factuurgegevens. Dit is met het oog op het leveren van onze diensten en het beheren van onze (klant-)relatie, en op basis van uw overeenkomst met Omni Care Consult.

 • Andere relaties: we verzamelen contactgegevens van onze huidige of toekomstige leveranciers en partners. We verwerken deze informatie om onze overeenkomsten aan te gaan en onze relaties of samenwerkingsverbanden te beheren. Deze verwerking is daarom gebaseerd op het sluiten en uitvoeren van onze contracten en zakelijke relaties.

Omni Care Consult beschouwt uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en verbindt zich ertoe deze alleen te verwerken op een manier die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld.

3   Uw rechten als betrokkene

Te allen tijde heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn of haar rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht van toegang tot uw persoonsgegevens: U hebt te allen tijde het recht de toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, en om een kopie van de persoonsgegevens op te vragen die Omni Care Consult over u verzamelt.

 • Recht op rectificatie: U hebt altijd het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

 • Recht op gegevenswissing (“recht om te worden vergeten”): U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de systemen van Omni Care Consult. Het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen kan niet altijd worden toegekend vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen. Omni Care Consult neemt deze verplichtingen in acht bij het beantwoorden van uw aanvraag.

 • Recht van bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op grond van het rechtmatig belang van Omni Care Consult of op grond van algemeen belang. We stoppen met verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verdere verwerking of voor de uitoefening van juridische claims. U kunt ook bezwaar maken in het geval van de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, zodat de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden zullen worden verwerkt.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: Voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld door Omni Care Consult met uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. U kunt zich bv. altijd uitschrijven voor de nieuwsbrieven. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van toepassing op verwerkingen die eerder door Omni Care Consult zijn uitgevoerd.

 • Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om de beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te verkrijgen. We gaan door met het opslaan van uw gegevens, maar we zullen het gebruik ervan beperken. U kunt bv. deze aanvraag indienen als u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als de verwerking door Omni Care Consult niet gerechtvaardigd is. We hoeven deze verzoeken alleen in specifieke gevallen te vervullen, zoals bepaald door de wet.

 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hem of haar betreffen, verwerkt door Omni Care Consult, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en/of om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten sturen.

Bovenstaande rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar dpo@occonsult.be. We verbinden ons ertoe om uw verzoek binnen een maand na ontvangst te beantwoorden. Het is mogelijk dat we eerst om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat het verzoek van u afkomstig is.

 • Het recht om een klacht in te dienen: Als u op enig moment meent dat Omni Care Consult een inbreuk maakt op uw privacy, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2 274 48 00, e- mail: contact@apd-gba.be.

4    Openbaarmaking aan derden

Omni Care Consult onthoudt zich van het bekendmaken of verkopen van persoonsgegevens van betrokkenen aan derden en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van betrokkenen, tenzij in de volgende specifieke gevallen:

 • Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe serviceproviders waaraan Omni Care Consult bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. In ieder geval zijn ze beperkt tot het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies en zal indien nodig een gegevensverwerkingsovereenkomst worden gesloten, zodat zij verplicht zijn om te voldoen aan alle verplichtingen die zijn vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • Als dit vereist is door toepasselijke wetten of voorschriften.

 • Er worden geen persoonsgegevens overgedragen en verwerkt buiten de EER.

5   Bewaring van uw persoonsgegevens

Omni Care Consult erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, of voor de uitvoering van een contract, of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. De bewaartermijnen verschillen wat betreft het soort verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

De persoonsgegevens die wij verzamelen op basis van uw toestemming, worden door ons bewaard zolang uw toestemming geldig blijft.

We houden klant- en leveranciersinformatie over uw aankopen bij zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om onze overeenkomsten uit te voeren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of overeenkomsten af te dwingen. Daarom wordt deze persoonlijke informatie bewaard voor de duur van onze contractuele relatie en conform het verwerkingsregister van Omni Care Consult.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden bewaard als er een wettelijke of regelgevende reden is om dit te doen, of voor een kortere periode als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en als er niet langer sprake is van een legitieme reden om ze te behouden.

We garanderen u dat er slechts beperkte toegang tot gearchiveerde gegevens wordt geboden, en dat uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem worden gemaakt als de bewaartermijn is verstreken.

6   Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

Omni Care Consult heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

We hebben er alles aan gedaan om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiesystemen en -services die persoonsgegevens verwerken, te waarborgen. Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele beveiligingsmaatregelen, toegangscontrole, bewustmakingsclausules en vertrouwelijkheidsclausules. Al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de privacy en veiligheid van uw gegevens te respecteren.

7   Contactgegevens

Als u opmerkingen of vragen heeft over de informatie in deze verklaring, of over andere kwesties met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Omni Care Consult, neem dan contact met ons op via dpo@occonsult.be.

Als u liever per post contact met ons opneemt, kunt u dit doen op het volgende adres:

Omni Care Consult BV

Uitbreidingstraat 42-46

2600 Antwerpen

dpo@occonsult.be

8   Wijzigingen aan onze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken om wijzigingen in onze werkwijzen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen in toepasselijke wetgeving weer te geven. We doen dit door de bijgewerkte versie op deze Omni Care Consult-website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van onze Privacyverklaring wijzigen. Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepage worden gemeld. Niettemin raden we u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.